Regulamin Sprzedaży Wysyłkowej sklepu SUPER PAK obowiązujący od 01.08.2022§1 Definicje

Znaczenie definicji użytych w Regulaminie:

 1. Sprzedawca- SUPER PAK Marek Golański, z siedzibą w 25-320 Kielce, ul. Domaszowska 85, NIP: 959-079-90-19 ; REGON 290635908 Sklep - Sklep internetowy SUPER PAK prowadzony pod adresem https://superpak.pl/, za pośrednictwem którego SUPER PAK świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

 2. Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

 3. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto- podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

 5. Użytkownik- Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie.

 6. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Stronie sklepu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów.

 2. Kupujący dokonuje zamówienia towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z jego treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia oraz zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

 4. Towary zamówione u Sprzedającego będą dostarczane są na zasadach wskazanych w Sklepie w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w niniejszym Regulaminie.

 5. Płatności za towary zamówione w Sklepie można dokonywać w sposób opisany w podstronie „Formy płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

 6. Koszty dostawy zakupionych towarów zostały wskazane w Sklepie w zakładce „Dostawa” i „Płatności”.

 7. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w PLN. Zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • ograniczenia wybranych sposobów płatności

 • ograniczenia sposobów dostawy

 • ograniczenia zamówień o określonym poziomie wartości lub ograniczeń ilościowych towarów

 1. Do korzystania ze Sklepu, a w szczególności do dokonania zakupu Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet o minimalnych parametrach technicznych:

  • dostęp do Internetu

  • standardowy system operacyjny

  • standardowa przeglądarka internetowa 1. Zakazane jest ze strony Kupującego:

  • dostarczanie treści o charakterze bezprawnym;

  • korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, używanie oprogramowania lub urządzeń o działaniu szkodliwym;

  • korzystanie ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie innym klientom;

  • korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny Regulaminem lub z zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Kupującego podczas zakupu poprzez Sklep obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.§3 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie użyte na Sklepu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

 2. Zawartość Sklepu, zdjęcia, opisy produktów, treści informacyjne, grafika, logo, są własnością Sprzedającego. Sprzedający nie wyraża zgody na kopiowanie treści. Kopiowanie treści bez zgody Sprzedającego będzie traktowane jako naruszenie prawa.§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Kupujący dokonuje jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do kontaktu się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w przypadkach tego wymagających, telefonicznie.

 3. Zamknięcie zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z dokonanym wyborem. Po wybraniu tej opcji zamówienie jest zamknięte, nie można zmienić jego zawartości. Zamknięte zamówienie nie może być połączone z innym zamówieniem.

 4. Wybór opcji „Zamawiam” powoduje zawarcie między Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży przez Sprzedającego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

 5. Ceną transakcji jest cena obowiązująca w dniu potwierdzenia zamówienia.

 6. Kupujący, który potwierdził zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz dostawę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.

Powyższy zapis nie dotyczy zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, dla których płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru przez Kupującego.
Brak płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą elektroniczną.

 1. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o terminie realizacji zamówienia w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów nastąpiła jak najwcześniej, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych licząc od:

  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego tpay, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

  • Kupujący nieprawidłowo wypełnił elektroniczny formularz zamówienia

  • zamówiony towar został wycofany z obrotu

  • realizacja zamówienia skutkowałaby naruszeniem przepisów prawa

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych lub z przyczyn incydentalnych leżących po stronie Sprzedającego (uszkodzenie towaru, niezgodność stanów magazynowych), Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, powiadomi Kupującego o tym fakcie drogą elektroniczną. Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni zwróci Kupującemu pełną kwotę uiszczonej kwoty łącznie z kosztami dostawy.

 2. Akceptacja Regulaminu w ramach zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

 3. Faktura elektroniczna zostanie wygenerowana przez Sklep w momencie wysyłki zamówienia z magazynu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta użytkownika. Klient zarejestrowany będzie mógł pobrać fakturę w dowolnym momencie po zalogowaniu na konto, które posiada w Sklepie. Wysłanie przez Sprzedawcę faktury, korekty faktury w formie PDF bądź w formie linku jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość generowania faktur w formie papierowej. Wydruk faktury zostanie przekazany Kupującemu wewnątrz przesyłki z dostarczanym towarem.

 5. Utworzenie i utrzymanie konta w Sklepie jest nieodpłatne. Utrzymanie jest bezterminowe. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i przez zaakceptowanie Regulaminu. Konto może być usunięte na prośbę Kupującego, którą należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@superpak.kielce.pl. Konto zostanie usunięte w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania prośby przez Sprzedawcę.

§5 Dostawa i płatność

 1. Płatności za zamówiony towar i za dostawę Kupujący dokonuje poprzez jeden z wybranych sposobów:

  • kartą kredytową;

  • szybkim przelewem internetowym (TPAY);

  • przelewem bankowym zwykłym;

  • za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (firma kurierska może ustalić limit płatności do kwoty 1000,00 PLN).

 1. Towar zakupiony przez Kupującego jest dostarczany przez jeden z wybranych sposobów:

 2. -przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,

 3. -przesłany do wybranego Paczkomatu za pośrednictwem InPost,

 4. Sposób dostawy wybierany jest przez Kupującego poprzez formularz elektroniczny zamówienia w Sklepie.

 5. Czas doręczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest zależny od Sprzedającego. Warunki dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku braku doręczenia przesyłki Kupujący ma prawo zgłosić tę informację Sprzedającemu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się ze spedytorem w celu ustalenia przyczyn opóźnienia. Sprzedawca niezwłocznie przekaże uzyskane informacje Kupującemu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 6. W przypadku, gdy wina za nieterminowe doręczenie przesyłki leży po stronie Kupującego (niewłaściwy adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca dostarczy zamówienie Kupującemu po ponownym uiszczeniu opłat zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

 7. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący powinien poinformować o odmowie Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 8. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Kupującego z powodu uszkodzenia, Sprzedawca zweryfikuje zgłoszony fakt uszkodzenia u spedytora. Po weryfikacji Sprzedawca niezwłocznie:

 • ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary

lub

 • dokona zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy na rachunek bankowy Kupującego.

 1. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedający zwróci Kupującemu pełną kwotę zapłaty łącznie z kosztami dostawy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia zaginięcia.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad lub zażądać obniżenia ceny, jeśli zakupiony towar jest wadliwy.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.

 6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedającego wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: SUPER PAK, ul. Domaszowska 85, 25-320 Kielce. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.cy, który jest Konsumentem i który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.§8 Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 1. Towar powinien zostać zwrócony w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.

 2. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi całość otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli Kupujący pokrył koszt). Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot towarów.

 4. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej biuro@superpak.kielce.pl lub pisemnie na adres SUPER PAK, ul. Domaszowska 85, 25-420 Kielce.

 5. Kupujący jest zobowiązany do odesłanie zwracanych towarów w oryginalnym opakowaniu, o ile to możliwe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech.

 6. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: SUPER PAK, ul. Domaszowska 85, 25-420 Kielce.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.§9 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

- zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.

 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.§ 10 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie towarów Kupujący może skontaktować się ze za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@superpak.kielce.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: 693-059-789Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy, wersja do pobrania w formacie PDF

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYZałącznik nr 2: Formularz zgłoszenia reklamacji towaru, wersja do pobrania w formacie PDF

FORMULARZ REKLAMACYJNY


Jeśli masz pytania dotyczące Regulaminu, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@superpak.kielce.pl